Kişisel Veri Politikamız

Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Karedemi Platformu (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Dernek olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışanlarımızın, üyelerimizin, gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın;

Bize internet formları aracılığıyla ve diğer şekillerde teslim ettikleri kişisel verilerini ve
Katılmış oldukları etkinlikler, eğitimler ve projeler sırasında çekilen fotoğraf, video ve ses kayıtlarını,
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat gereğince, Dernek Tüzüğü’nde ayrıntılı olarak belirtilen dernek kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı
Kişisel veriler, Dernek Tüzüğünde ayrıntılı olarak belirtilen dernek kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda; Dernek’in internet dahil olmak üzere çeşitli mecralarda tanıtımının yapılması, Dernek tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, Dernek faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu başta olmak üzere yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelik süreçlerinin yönetimi ve icrası, aidat, bağış ve ilgili sürelerin yönetimi ve icrası, iş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, etkinlik planlanması, yönetimi ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, Dernek merkez ve şubelerinin yönetimi ve koordinasyonu, Dernek finans ve muhasebe işlerinin takibi, Dernek içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, üyeler ve/veya iş ortaklarıyla olan ilişkilerin yönetimi, üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, hukuk işlerinin takibi ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi, Dernek faaliyetlerinin dernek prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Dernek denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Dernek yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, Dernek işlemlerinin güvenliğinin temini, Dernek yerleşkelerinin ve taşınırlarının temini ve yönetimi, Dernek demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve yönetimi amaçlarıyla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Dernekkişisel verileri yalnızca işbu formda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak Dernek birimlerimize, Dernek merkez ve şubeleriyle, Dernek iş ve çözüm ortaklarıyla, üyeleriyle, iştirakleriyle, hizmet sağlayıcı ve danışmanlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurtiçinde veya yurtdışına aktarılmakta, yurtiçinde veya yurtdışında işlenmektedir.

Haklarınız
Veri sahibi olarak, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

(1) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(7) (5) ve (6). bentler altında belirtilen işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(8) İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel verinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla Dernek’imize aşağıdaki şekillerde başvuruda bulunabilirsiniz:

Buradan erişebileceğiniz “Kişisel Veriler Başvuru Formu”nu yazılı olarak Hrant Dink Sok. Ümit Han No:38 K:2 D:9 Osmanbey Şişli İstanbul adresine ileterek,

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak info@afsgonulluleri.org adresine göndereceğiniz e-posta ile.


Who we are

Our website address is: http://pandaaktif.com.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements